อบรม ที่ อับ อากาศ

อบรมที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง 

อบรมที่อับอากาศ เป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเข้าใจ รวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันอย่างถูกต้อง มีโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ กฎหมายได้ออกประกาศมีข้อบังให้กิจการที่มีสถานที่อับอากาศต้องจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศ ผ่านการอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ จึงสามารถปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้ ที่อับอากาศ คืออะไร คำนิยามของที่อับอากาศ คือ สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด ไม่ได้มีการออกแบบไว้ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง สถานที่นั้นๆ มีสภาพอันตรายหรือสภาพบรรยากาศอันตราย เช่น