อบรม ที่ อับ อากาศ

อบรมที่อับอากาศ ตามกฎหมายใหม่ มีอะไรที่ต้องรู้บ้าง 

อบรมที่อับอากาศ เป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้และความเข้าใจ รวมถึงไม่มีมาตรการป้องกันอย่างถูกต้อง มีโอกาสที่จะขาดอากาศหายใจและทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ กฎหมายได้ออกประกาศมีข้อบังให้กิจการที่มีสถานที่อับอากาศต้องจัดให้พนักงานที่ทำงานในที่อับอากาศ ผ่านการอบรมที่อับอากาศ 4 ผู้ จึงสามารถปฏิบัติงานในที่อับอากาศได้

ที่อับอากาศ คืออะไร

คำนิยามของที่อับอากาศ คือ สถานที่ที่มีทางเข้าออกจำกัด ไม่ได้มีการออกแบบไว้ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง สถานที่นั้นๆ มีสภาพอันตรายหรือสภาพบรรยากาศอันตราย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ถังหมัก ท่อ เตา ฯลฯ สภาพอันตราย หมายถึง สภาวะที่ทำให้ลูกจ้างได้รับอันตราย จากการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • สภาพที่อาจทำให้ลูกจ้างติดอยู่ภายใน
 • มีวัตถุตกลงหรือหล่นทับลูกจ้างที่เข้าไปทำงาน
 • สภาพอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิตตามที่อธิบดีได้กำหนด
 • สภาวะที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากบรรยากาศ

บรรยากาศอันตราย หมายถึง สภาวะบรรยากาศที่มีความเสี่ยงทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

 • มีออกซิเจนน้อยกว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% by Volume
 • มีละอองหรือก๊าซไอที่ติดไฟ หรือสามารถระเบิดได้ LEL หรือ LFL > 10%  
 • ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ มีค่าเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นต่ำสุดของฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้แต่ละชนิด
 • ค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกิดมาตรฐานกำหนด
 • สภาวะอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนอบรมที่อับอากาศตามกฎหมายใหม่

 • ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศ จะต้องผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นก่อน
 • ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศต้องมีอายุไม่น้อยไปกว่า 18 ปี
 • ต้องแจ้งขออนุญาตจัดอบรมกับราชการก่อนการอบรม 7 วันและหลังอบรม 30 วัน
 • ผู้เข้ารับการอบรมที่อับอากาศต้องมีใบรับรองแพทย์

อบรมที่อับอากาศ ได้ที่ไหน ปัจจุบันมีสถาบันรับอบรมที่อับอากาศมากมาย สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ สถาบันที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 รับจัดอบรมแบบอินเฮ้าท์ อำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของกิจการที่ต้องการส่งพนักงานของรับการอบรมที่อับอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมไม่แพง อบรมกับวิทยากรมืออาชีพ หลักสูตรอบรมที่อับอากาศถูกต้องตามกฎหมาย เป็นหลักสูตรสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ หลังจากผ่านการอบรมที่อับอากาศแล้วจะต้องได้รับวุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยัน